Egne aktiviteter

 

 

Plassoversikt Hummerbakkenhttp://www.nocc.no/lokal/telemark/Sider/Plassoversikt-Hummerbakken.aspxPlassoversikt Hummerbakken06.04.2020 17:00:00
Vårtreff mai 2020 - Avlysthttp://www.nocc.no/lokal/telemark/Sider/Vårtreff.aspxVårtreff mai 2020 - Avlyst07.05.2020 22:00:00
Søknad Hummerbakkenhttp://www.nocc.no/lokal/telemark/Sider/Søknadskjema-Hummerbakken.aspxSøknad Hummerbakken
Blekkahttp://www.nocc.no/lokal/telemark/Sider/Blekka.aspxBlekka
Informasjonhttp://www.nocc.no/lokal/telemark/Sider/Informasjon.aspxInformasjon
Styre og komiteer 2022http://www.nocc.no/lokal/telemark/Sider/Styre-og-komiteer.aspxStyre og komiteer 2022
Terminlisterhttp://www.nocc.no/lokal/telemark/Sider/Terminliste-2017.aspxTerminlister

NBCC Aktiviteter

 

Protokoll Årsmøte 2020

​​

Årsmøte i Norsk Bobil og Caravan Club,
avd. Telemark – 2020

 

Årsmøtet ble avholdt på Tollnes klubbhus i Skien kommune torsdag 13. februar 2020. Møtet hadde følgende dagsorden:

 

1.  Åpning, godkjenning av innkalling og dagsorden.
Leder av avdelingen, Jan Helge Knutsen, ønsket medlemmene velkommen til årsmøtet 2020.

Innkalling og dagsorden ble godkjent, og møtet har til sammen 66 stemmeberettigede.

2.  Valg av møteleder, møtesekretær og 2 til å underskrive protokoll.
Til møteleder ble Jan Furumo valgt, og til møtesekretær ble Anne Lise Skarnes valgt.

Til å underskrive protokoll fra møtet ble Liv Johnsen og Helge Johnsen valgt.

3.  Beretninger for 2019.
Styrets beretning ble lest av leder Jan Helge Knutsen. Her kom det innspill om at setningen «- i skrivende stund er det ikke gjort opp for seg». Ved votering om teksten slik den foreligger skulle beholdes eller strykes, stemte 55 for å beholde teksten mens 11 stemte imot. Det betyr at ordlyden i beretningen blir stående.


Beretningen fra «Aktivitetskomitèen» ble lest av Øystein Jensen. Det var ingen bemerkninger til denne beretningen.
 

4.  Revidert regnskap 2019.
Leder av avdelingen, Jan Helge Knutsen, orienterte om regnskap 2019. Etter orienteringen kom det noen spørsmål som medlemmer ville ha mer informasjon om. Det gjaldt spesielt følgende poster:

 • ​Strøm                               - pålydende kr. 25529,00
 • Annonser                           - pålydende kr. 20900,00
 • Aktivitetskomitèens kasse – pålydende kr. 16000,00
Utestående fordringer       - pålydende kr. 21000,00

Deretter ble det opplyst om at regnskapet vil ha et overskudd tilsvarende kr. 51361,00 mot et underskudd som tidligere hadde blitt presentert tilsvarende kr. 16028,00.

Regnskapet ble så godkjent uten flere kommentarer.
 
Til slutt leste revisor Eivind Tveiten opp revisorrapport for 2019.


5.  Saker til behandling.
Det hadde kommet inn 2 forslag til behandling på årsmøtet. Begge forslagene stod medlemmene Øystein Jensen, Helge Johnsen, Terje Isaksen og Jan Tore Nergård bak.

Det ble en del diskusjon rundt begge forslagene, samt forslag om å endre ordlyden på det ene forslaget. Det ble det ikke noe av, slik at forslagene slik de opprinnelig var, ble stående.

Forslag 1:
Opprette en samhandlingskomitè.
For å ivareta et godt miljø i klubben, bør det opprettes en komitè som får som oppgave å ivareta felles interesser, holdninger og et godt miljø mellom fastliggende og besøkende på Hummerbakken medlemscamping.

 • ​Komitèen bør bestå av 4 medlemmer, hvorav 2 er fastliggende fra Hummerbakken.
 • Komitèen er direkrte underlagt det til enhver tid sittende styre og skal rapportere til dette.
 • Komitèen skal hjelpe styret med administrerende oppgaver tilhørende Campingplassen.
 • Komitèen er ikke en del av «Plasskomitèen», men skal hjelpe ved behov.

Forslaget ble vedtatt med 56 mot 10 stemmer.

 

Forslag 2:
Avgifter for besøkende på Hummerbakken.
Avgifter for liggedøgn for besøkende på Hummerbakken ble satt ned i 2009. Dette for å få opp interessen for medlemmer i NBCC avd. Telemark til å benytte plassen, samt å kunne konkurrere med andre inngåtte avtaler – eks. Sanda, Hegna og Søftestad.

Det viser seg at liggedager blant NBCC sine medlemmer i Telemark ikke ble som forventet i 2019.

Tilbakemelding fra medlemmer i avd. Telemark er at medlemmer av NBCC avd. Vestfold Søndre okkuperer besøksplassene på Hummerbakken. Dette var ikke formålet ved å redusere pris.

Hummerbakken medlemscamping er en plass som drives av NBCC avd. Telemark, og den skal være til rekreasjon og kunne benyttes av avdelingens medlemmer.

Med bakgrunn i overstående bør det være mulig å ha 2 avgifter for besøkende på Hummerbakken:

 • Medlemmer i NBCC Telemark     - kr. 170 pr. døgn
 • Medlemmer i andre avd. NBCC     - kr. 230 pr. døgn

  Avgiften inkluderer strøm og dusj.

  Kvittering for betalt avgift har egen farge for medlemmer fra avd. Telemark og annen farge fra andre avdelinger i NBCC.

  Kvitteringene plasseres synlig.
   

Forslaget ble vedtatt med 59 mot 7 stemmer der styret i forkant hadde trukket sin innstilling.

Forslaget oversendes sentralstyret med tanke på lovligheten.

 

6.  Budsjettforslag 2020.
Leder av avdelingen, Jan Helge Knutsen, orienterte om forslag til et balansert budsjett for 2020. Her kom det også flere spørsmål som måtte besvares, samt at en post var ført opp 2 ganger. Dersom denne utgiftsposten føres kun en gang, vil budsjettet vise et overskudd på ca. kr. 10000,00.

Forslaget ble vedtatt med 63 mot 3 stemmer.


​7.  Valg.
Valgkomitèens forslag til nytt styre og komitèer ble fremsatt av Øystein Jensen. Han beklaget over for medlemmene at valgkomitèen ikke hadde fått på plass en Kasserer og appelerte til medlemmene om å melde seg til denne jobben. Ingen meldte seg, slik at komitèen jobber videre med å løse denne saken.

Alle øvrige tillitsverv ble så stemt over. Det kom ingen motforslag, slik at valgkomitèens forslag ble valgt enstemmig.
 

8.  Avslutning.
Leder av avdelingen, Jan Helge Knutsen, og nestleder, Eilif A. Larsen, delte til slutt ut noen utmerkelser til medlemmer, samt blomster til personer som hadde gjort en god innsats i året som hadde gått.

 
 
_______________                                    ______________
​     Liv Johnsen                                                Helge Johnsen


 

Annonser

 

 

FB NBCC Telemarkhttps://www.facebook.com/groups/1490546357873339/FB NBCC Telemark