Egne aktiviteter

 

 

NBCC Aktiviteter

 

Årsmøte 5 februar 2020

​Under henvisning til Vedtektenes §9.2 

innkaller NBCC avd Kongsberg og Omegn til årsmøte​.

Årsmøtet holdes i Klubblokalene til NBCC avd. 163 adresse st. hansveien 11 Moane.

Kl.19.00.

Saksliste:

  1. Åpning
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Valg av: Dirigent, møtesekretær og to medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Styrets Beretning
  5.  Revidert Regnskap
  6. Innkomne forslag
  7. Budsjettforslag
  8. Valg
  9. Utdeling av hedersmerker
  10. Avslutning

 

Vedr. forslag til årsmøte vises til vedtektene §9.2.4:

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende 4 uker før møtet holdes.

Vedr. fremmøte vises til vedtektene §9.2.8:

Bare avdelingens medlemmer som har gyldig medlemskap på det tidspunktet årsmøte holdes, har adgang til årsmøte. Uten Stemmerett kan landsstyremedlemmer, komitemedlemmer og sekretariat adgang til årsmøtet. Gyldig prøvemedlemskap er å anse som ordinært medlemskap.

Videre vises til vedtektene §2.6:

Ved avstemming har de fremmøte 1 – en – stemme hver, dog begrenset til 2 – to – stemmer pr medlemskap.

Årsmøtedokumentene vil bli utlevert på årsmøte. Ønsker noen innsyn i de før årsmøtet, vil de kunne få disse tilsendt ved å henvende seg til Jørn Anders Brunsvik mobil 47755943 eller epost

 j-brunsv@online.no


 

Annonser