Egne aktiviteter

 

 

NBCC Aktiviteter

 

Dette er Hovden

 
​​ 

 

 Hovden Camping.

 

 

 

 

 

 Hovden Camping.

 

Dette er det niende heftet om Hovden Camping.  Det er et hefte som ser veldig likt ut alle de andre heftene, men da vi har mange nye medlemmer på Hovden mener vi i plasskomiteen og styre at det er på sin plass med et nytt og oppdatert hefte.

 

I heftet vil dere finne vedtektene til Norsk Caravan Club samt ordensreglene til Hovden Camping.
 
Her vil dere finne nyttige opplysninger om det å være på Hovden Camping. Dere vil også finne navn og telefonnummer til dem som er i plasskomiteen og styret i avdelingen.
  
 
Du må huske at som andelseier eller leier av plass på Hovden er du medlem av et fellesskap. Et fellesskap som vi må ta vare på for en hver pris. Vi må ta del i dugnader. Dette for å ta vare på Hovden Camping som den fineste plass på jord.
 
Er det noe dere mener mangler i dette heftet, så gi oss beskjed. Vi vil forhåpentlig vis gi ut et nytt hefte hvert år slik at vi kan oppdatere lister og andre saker som kan være av interesse. 
 
Jeg håper at dere alle får mange fine dager på campingen vår, og at vi sammen i fellesskap tar vare på Hovden Camping og hverandre.
 

Med vennlig caravanhilsen
 
Stein Kvalsvik

 

 

DETTE ER HOVDEN CAMPING

 

Hovden Camping eies av Norsk Bobil og Caravan Club, avdeling nr. 144 Hadsel. Hovden er navnet på den halvøya hvor plassen ligger.

Dette er et orienteringshefte for de som eier eller leier plass på Hovden Camping. Bilder og oppdaterte opplysninger ligger på vår hjemmeside:

http://www.nocc.no/lokal/hadsel/
eller på facebook
http://www.facebook.com/groups/248158165297460/
 

Styret og Plasskomiteen er selvfølgelig tilgjengelig for flere opplysninger.

Avslutter du ditt opphold på Hovden Camping må nøkler leveres tilbake til avdelingen.

 
Vi ønsker deg velkommen, og lykke til med oppholdet!

 

 

                       

                     Vedtekter for Hovden camping

 
§ 1:      Navn og formål

1.1               Navnet på campingplassen skal være Hovden camping.
1.2               Formålet med plassen skal være å gi tilbud for medlemmer av NCC oppstillingsplasser for sine campingvogner/bobiler hele året.

§ 2:      Eierforhold og drift

2.1               Hovden camping eies og drives av NCC avd. Hadsel.
2.2               En plasskomité på minst fire medlemmer har ansvaret for den daglige driften av Hovden camping.
2.3               Plasskomiteen er underlagt avdelingens styre, og minst ett av komitémedlemmene skal være fra styret.

 
 
§ 3:      Regnskap

3.1               Det skal føres eget regnskap for Hovden camping.
3.2               Regnskapet skal hvert år fremlegges på avdelingens årsmøte.
3.3               Regnskapet skal revideres av avdelingens revisorer.

§ 4:      Forvalting av plasser

4.1       Fast avmerket plass kan kun tildeles medlemmer av NCC avd. Hadsel. Styret i avdelingen kan ved særskilte grunner tildele plass i form av leieavtale med medlem i annen lokalavdeling i NCC. Ved tildeling utstedes andelsbevis eller der inngås leieavtale.
4.2               Alle plasser tildeles av NCC avd. Hadsel. Dette omfatter både eie og leie av plass. Eier kan dog fremleie sin plass inntil tre uker pr år. Ved framleie av plassen er andelseieren ansvarlig for betaling av årsavgift og strøm.
4.3               Det er kun anledning til å eie/leie én plass for hvert medlemskap.
4.4               Leieavtale kan inngås for ett år med mulighet for forlengelse ytterligere ett år. Ved venteliste for kjøp av plasser, inngås ikke nye leieavtaler.
4.5               For tildelte plasser betales en årsavgift eller leiekostnad, uavhengig om plassen er i bruk. Satser for årsavgift, leie og strøm fastsettes av årsmøtet med virkning fra og med 1. januar samme år. Årsavgift og leiekostnad betales forskuddsvis hvert halvår.
4.6               Ved mislighold av betaling sendes én purring. Ved manglende oppgjør eller avtale om oppgjør pr 15. mai, ansees plassen som oppsagt med virkning fra 1. juni.
4.7               Styret kan beslutte at årsavgift/leiekostnad faller bort dersom plassinnehaver har solgt vogna. Det må gis skriftlig bekreftelse på salg fra plassinnehaver. Avgiftsfritaket får virkning fra og med påfølgende måned.
4.8               Ved fritak for årsavgiften kan NCC avd. Hadsel fritt disponere plassen. For leietagere avsluttes leieforholdet ved slikt fritak.
4.9               Det opprettes oversikter over interessenter for henholdsvis kjøp/salg og leie/utleie. Plasskomiteen forvalter all tildeling og eventuelle ventelister.
4.10           Tildeling foretas fortløpende, dog med sesongskifte 1. juni, etter ansiennitet på ventelistene. Ved lik ansiennitet foretas tildelig ved loddtrekning.
4.11           Beboere ved Hovden camping med eide plasser har fortrinnsrett for bytte av plass. Dette reguleres etter venteliste, ønske meldes fortløpende. Ved sesongskifte meddeles slik interesse til plasskomiteen.
4.12           Beboere med leieavtale må ha meldt sekundært ønske om kjøp ved inngåelse av kontrakt for å kunne ha eventuell fortrinnsrett ette ansiennitet ved overgang til eid plass.
4.13           Ledige areal kan benyttes til døgnplasser. Slik bruk belastes med døgnleie og eventuell strøm. Satser for leie og strøm fastsettes av årsmøtet med vikning fra og med 1. januar samme år. Ved bruk av eide/leide plasser skal slik døgnleie være avklart med plasseier.
4.14           NCC avd. Hadsel oppfordrer til aktiv bruk av plassen.
4.15           Eiet plass kan overdras til egne barn/barnebarn.
4.16           Omsetningspris for plassene/andelene fastsettes av årsmøtet til NCC avd. Hadsel. For ubearbeidet plass er prisen kr 7.500,- og for bearbeidet plass kommer et tillegg for å dekke selvkost for nedlagte kostnader, dog ikke mer enn at prisen blir maksimalt kr 20.000,-. Prisen fastsettes endelig av plasskomiteen.
4.17           Når styret, eller minst 25% av andelshaverne ønsker det, skal andelenes verdi tas opp til vurdering på årsmøte for eventuell regulering.
4.18           Det er som hovedregel ikke innløsningsrett på plassene. Styret i NCC avd. Hadsel kan ved særskilte grunner innløse plasser.
4.19           Ved salg av plasser skal andelsbevis innleveres og nytt tildeles.
4.20           Styret har ved salg anledning til å motregne manglende innbetaling av årsavgift, strømforbruk og ikke utført arbeidsplikt.
4.21          Styret har ved særskilte tilfeller anledning til å nekte tildeling av plass.
4.22          Utleie av egen plass kan ha maks utleietid på 2 år. Utover dette kan dette på særskilt grunnlag søkes om forlengelse til styret.
4.23          Båling skal fortrinnsvis foregå i grillhuset eller i fjæra. Båles det andre plasser, må det tas hensyn, slik at røyken ikke sjenerer nabovognene samt at brannsikkerheten er ivaretatt både under og etter båling. Felles ved brukes kun i grillhuset.
4.24          Det skal være godkjente røykvarslere i spikertelt, campingvogn og bobil. Det skal i tillegg være 1 stk 6kgs brannslukkingsapparat i alle spikertelt. Og det oppfordres samtidig at alle har godkjent gassvarsler der gass brukes.

 
§ 5:      Strøm

5.1               For faste plasser skal strømforbruket avleses av plasskomiteen to ganger årlig – ca 1. juli og 1. desember. Etter avlesning sendes regning ut på forbrukt strøm.
5.2               Avlesningen skal føres på avlesningskort som oppbevares av plasskomiteen.

§ 6:      Arbeidsplikt

6.1               Alle andelshaverne skal ved hvert årsskifte ha utført et bestemt antall arbeidsplikttimer.
6.2               Antallet årlige arbeidsplikttimer fastsettes av styret etter forslag fra plasskomiteen.
6.3               Ikke utførte arbeidsplikttimer skal fribetales med timepris fastsatt av årsmøtet. Dersom plasskomiteen ikke finner arbeid for de fastsatte timer faller kravet bort.
6.4               Avdelingens styre, i samråd med plasskomiteen, kan på helsemessig grunnlag frita andelshaverne pålagt arbeidsplikt.

 
§ 7:      Ordensregler

7.1               Hovden camping skal ha ordensregler.

§ 8:      Vedtektsbrudd

8.1               Brudd på vedtekter eller ordensregler kan medføre at man mister sin rett til bruk av plassen.
8.2               Mistet rett til bruk av plassen kan innankes til årsmøtet.

§ 9:      Vedtektsendringer

9.1               Vedtektene kan endres på avdelingens årsmøte med alminnelig flertall.

 

 

 

Vedtektsendringer:

Vedtektene ble første gang vedtatt på årsmøte 2. februar 1989.
Revidert på følgende årsmøter: 6. februar 1992, 11. februar 1994, 10. februar 1995, 11. februar 2000, 8.februar 2002, 9. februar 2007.

Vedtektene er stadfestet av Landsstyret 18. mars 2007.

 

ORDENSREGLER FOR HOVDEN CAMPING

 
1.0       CAMPINGOMRÅDET
•           Dersom man ikke har fast plass, skal camping skje på tilvist plass

2.0       TRAFIKK
•           Unødvendig kjøring innenfor området er ikke tillatt. All ferdsel for øvrig skal foregå på opparbeidede gangveier.
•           Parkering skal skje på egen plass eller på området for besøkende.

3.0       HUSDYR
•           Hunder skal holdes i band, ekskrementer skal fjernes.

4.0       BALLSPILL
•           Ballspill er bare tillatt på anvist plass

 
5.0       SKYTEVÅPEN
•           Bruk av skytevåpen er til vanlig forbudt, unntatt fra dette er øvelse og konkurranse arrangert av plasskomiteen.

 

 
6.0       PORT/BOM
•           Plassen skal være avstengt med bom og port.
•           Dersom plassen ikke er bebodd skal bommen ligge nede og være låst. Porten skal også være låst.
•           Er plassen bebodd skal porten være lukket. (Dette for å hindre at sauer i området kommer inn, og for å få et avbrekk i hastigheten i trafikken.)

7.0       AVFALL

•           Tømming av kaffekjeler må ikke skje i drens, vannkummer eller avløpssystem.
•           Der plassen ikke er tilkoblet avløpssystem skal spillvannsdunker brukes, og tømmes på samme sted som kjemikalietoalettene.

8.0       AVREISE
•           Ved avreise skal det benyttede område forlates rent og ryddig.

9.0       SPIKERTELT
•           Spikertelt bygges etter årsmøtevedtak og godkjenning fra Hadsel kommune

10.0     RO OG ORDEN
•           Radio og musikkinstrumenter skal benyttes med omtanke.
•           Bilvask skal skje på anvist plass.
•           Generelt skal det være ro orden mellom kl. 01:00 og 07:00. Ved arrangementer kan plasskomiteen fravike dette.
•           Det skal tas hensyn til gressplener og beplantninger, både på egen og på naboenes plasser.
•           Alle som forstyrrer ro og orden kan, etter advarsel, vises bort.

 

AVLØP/DRENERING

 

Mellom vognradene (samme trase som el-skapene) er det lagt ned drens. Under utbyggingen av området blei vi fort klar over at med de eksisterende grunnforhold måtte området dreneres. I ettertid har vi fått bevis for at dette fungerer. I dag er to av inntakene tilsluttet vannpostene mellom vei to og tre, samt med vei seks. Ved vannpostene i vei en er utløpet for plassene 44 – 66.a

Når det gjelder spillevannsavløp fra vognene er dette et tilbud som i utgangspunktet gjelder for de med andelsbrev etter alt. II, men det er i ettertid åpnet for at alle som leier plass av avdelingen kan bli tilkoblet systemet. Betingelsene er at rørene kostes og legges av leietaker og at de ikke blir fjernet når plassen forlates.

Vi har dessverre oppdaget at det tømmes kaffegrut i avløpet, med den følge at systemet går tett. En betingelse for at dette skal fungere tilfredsstillende til en hver tid er selvsagt at systemet ikke tilføres noe som normalt ikke hører hjemme der.

NB! Det må presiseres at det er forbudt å tømme kaffegrut ved vannpostene, samt i vognavløp.

Når vognene fjernes, er alle som er tilkoblet avløpssystemet pålagt å blokkere rørstussene på en solid måte slik at for eksempel barn ikke kan putte små stein/sand eller annet i inntaket. Dette vil bli kontrollert i hvert enkelt tilfelle. Plasskomiteen har anledning til å kontrollere og evt. utføre sikring av avløpet mot dekning av kostnadene for eventuelle deler/tropp + arbeid.

 

 
 
 
 
SNØBRØYTING

 
I utgangspunktet skal veiene på Hovden Camping være brøytet hver helg, fra fredag til søndag. I helger/dager med dårlig vær tas det forbehold mot dette, spesielt i desember og januar, men ellers på vinteren også.

Ser en på plassens beliggenhet er det klart at en kontinuerlig ordning med brøyting, uansett vær og vind, kan være både vanskelig og kostbar.

Vi henstiller til beboerne om å vurdere forholdene til en hver tid slik at man ikke utsetter seg selv og brøytemannskapene for ekstra kostnader og påkjenninger.

Ved bruk av snøfreser skal man være veldignøye med å IKKE kaste snø inn til naboen. Han trenger ikke å måke den snøen ikke du vil ha.

 

SØPPEL

 

Hageavfall kan kastes på bålplassen og brennes når værforhold gjør dette forsvarlig.

Byggeavfall skal dere ta med hjem, ikke kast alt du ikke har bruk for nede ved brakka.

Husholdningssøppel kan kastes i søppelbeholdere innenfor porten. Da vi ikke har faste intervaller på tømming, men det tømmes når vi gir beskjed om at beholderne er fulle håper vi at det spesielt om sommeren når det er varmt at vi tar hensyn til hva vi kaster. Blant annet rekeskall vil lage veldige lukter rundt dunkene. 

 

STRØMFORBRUK

 

Ved fullt belegg har Hovden Camping plass pr. dato for 66 vogner som kan tilkobles strøm. Plassene har 16A sikring og kan ta ut ca 3500W

 

 
VIKTIG MELDING TIL ALLE BEBOERE PÅ HOVDEN CAMPING.

På det nye anlegget er det etter forskriftenes krav montert jordfeilbrytere. Dette betyr at dersom noen vogner har jordfeil, blir strømmen brutt og den må slås inn igjen manuelt. Derfor må beboerne være oppmerksomme på at de ikke har vogner med jordfeil.
Har vogner jordfeil vil strømmen bli utkoblet automatisk. Dette må brukere av plassen ta i betraktning ved bruk av varme for å unngå frostskader og ved bruk av kjøleskap/fryser for oppbevaring av mat mellom hver gang vogna brukes. Skulle utstyr eller varer bli skadet som skyldes brudd i strømtilførsel er ikke Hovden Camping erstatningspliktig. Dette gjelder også mat som oppbevares i fellesfryseren på vaskerommet.

 

Ved mistanke om at en måler teller feil så må det umiddelbart gis beskjed til plasskomiteens leder som da vil vurdere om det skal settes opp ekstra måler for å få bekreftet/ avkreftet dette.

Kostnadene til dette vil ved feil på måleren gå på klubbens regning mens hvis det viser seg at det ikke er feil så vil den enkelte beboer dekke dette selv.

For å hindre at man blir "overrasket" over stort strømforbruk ber vi dere kontrollere følgende:

  • At kjøleskapet og varmen er avslått når vogna forlates.
  • At termostaten ikke står for høyt dersom man ønsker en liten lunk i vogna når den er ubebodd.
  • At tilførselskabelen er "tett", slik at strømmen ikke går til jord.
  • At måleren ikke viser unormalt stort forbruk hver gang vogna er i bruk, og mellom helgene når vogna er ubebodd.

 
Det er umulig å gi noe fasitsvar på hva som er "normalt" strømforbruk over et døgn/helg, men notater fra brukere viser at forbruket fra fredag til lørdag har ligget mellom 50 – 60 kWh. Dette varierer selvsagt etter hvordan vogna blir brukt.

 

GATELYS

 
Gatelysene kan slås av/på i de to el-skapene i vei tre eller seks. Her kan benyttes samme nøkkel som på el-skapene for øvrig.

Skap i vei tre har tre brytere. Bryter nr. 1 slår lysene av/på i vei 1, mens bryter nr. 2 slår av/på lysene i vei 2. Bryter nr. 3 fungerer som en hovedbryter for hele plassen.

Skap i vei seks har to brytere. Bryter nr. 1 slår lysene av/på i vei 4, mens bryter nr. 2 slår av/på lysene i vei 5 og 6.

Skapene er nå merket samt at alle bryterne er merket inne i skapene.

 Den siste som forlater plassen slukker alle gatelysene unntatt gatelysene som vender inn mot Kalsnes

 
SPIKERTELT/TERMOTELT

Spikertelt tillates å bygge i størrelse 3m x 5m, dog ikke lenger enn vogna uten drag. Og det skal være minst 3m fra spikertelt til neste boenhet.

Takutstikk må ikke være lenger enn 20 cm. Det er godkjent at utstikk over dør kan være inntil 1,5 meter.

Det godkjennes at takutstikket på den siden som vender mot vognen er slik at denne kan rygges under utstikket. Høyden begrenses til tykkelsen på takbjelke + takdekke. I tillegg til noen cm for å ha plass til å rygge inn vogna.

Spikertelt males i duse farger.

Spikertelt skal godkjennes av plasskomiteen før det settes på Hovden.

 

 

BRANNSIKKERHET
 

Vi har hatt Hadsel Kommune på branninspeksjon på Hovden. Her ble vi pålagt å sette opp 2 brannslukkingsapparat på grillhuset i tillegg til 3 apparar som er plassert rundt på campingen. Dette er en ekstra sikkerhet dersom noe skulle skje. Dette er ordnet og apparatene henger på plass.

 
 Brannslukkere.jpg

 
Hva bør vi gjøre når vi er de siste som forlater Hovden etter en helg?

De siste som forlater Hovden etter ei helg skal påse at alle dører i servicehuset er låst, Alle lys er slått av.
Sjekk at termostatene på toalettene er satt på 10°.
Slå av gatelysene. Bryterne er i skapet på stolpen ved kråkeslottet.
Lukke port/bom og låse hengelåsen.

 
 
 
Hva er det som skal vaskes når vi har vasking?

Når vi har vasking skal følgende vaskes:

Stue, kjøkken og vaskerom. Herre, dame og handicaptoalett. I tillegg skal man vaske rommet hvor vi tømmer vogntoalettene.

Rene handduker henges opp og skitne legges i kurv på vaskerommet sammen med brukte mopper. Bjørg Lysvik etterfyller rengjøringsmidler.

Husk at dersom du ikke har mulighet til å vaske når det er din tur er det din plikt og bytte vaske helg med noen andre.

Rene handklær, toalettpapir og såpe finnes i skap i mellomgangen inne på servicehuset

 
Parkering.
 
Alle som har plass på Hovden Camping skal parkere bilen sin på sin egen plass. Har man 2 biler og ikke har plass til begge, skal parkeringsplassen innenfor porten benyttes. Ikke parker hos naboer eller ved servicehus. Det er ikke alle som liker at plassen deres benyttes til parkering av andre.
 
Hvis du får gjester skal også parkeringsplassen innenfor porten benyttes.

 

 

 

 
 
Oppsigelse av plass på Hovden.
 
Dersom du skal si opp plassen din på Hovden må plasskomiteen eller styret få beskjed om dette innen 1 juni det året dere vil selge. Gi gjerne beskjed før denne dato, men de som gir beskjed etter denne dato kan ikke regne med at plassen blir solgt dette året. Dette for at plasskomiteens leder skal ha mulighet til å bruke tiden frem til sommerferien med å omsette plasser. Plassen skal være ryddet og klar for innflytting fra 1 august. Oppgjør for plassen skjer når plassen er betalt av ny eier og nøkler til Hovden levert.​

 

Verv og ansvarspersoner i NCC avd Hadsel
 

 
Plasskomiteen på Hovden
 
Leder:  Dagfinn Lysvik  Tlf  915 71 692

Teknisk og Husansvarlig:  Tore Martinsen  Tlf 918 71 992

                       Vann og Kloakk:  John Ewald Karlsen   Tlf   909 68 347

 
Elektrisk:  Kai Reinholdtsen  Tlf   970 43 926

 Sekretær:  Viggo Willassen  906 65 167  

Vei og Lekeapp: Ragnvald Karlsen: Tlf  911 13 326

  

 

Styret i NCC avd Hadsel

                              Leder              Stein Kvalsvik        Tlf   905 94 350
                              Nestleder        Bodil Vestgård       Tlf    900 27 879
                              Sekretær         Ronny Kvandahl    Tlf   410 46 748
                              Kasserer          Ken Steve Hansen Tlf   917 12 262
                              Styremedlem Dagfinn Lysvik        Tlf  915 71 692
                              1 varamedlem Inge Strand             Tlf   993 13 811
                              2 varamedlem Heidi Rasmussen    Tlf   905 47 879
                              3 varamedlem  Hanne Kristiansen         Tlf   990 30 260

 
                                                            Arrangementskomite: 
 
                                     Leder           Hanne Kristiansen       Tlf   990 30 260
                                                                   Stine Valen                  Tlf   971 20 061
                                                         Bjørg Lysvik                Tlf   915 71 692
                                                         Tone Daae Larsen        Tlf   415 68 044

 

 

 

 

 

 Norsk caravan club​

 

 

 


 

Annonser