Egne aktiviteter

 

 

NBCC Aktiviteter

 

Dette er Hovden

 
 

 

 Hovden Camping.

 

Da er det åttende heftet om Hovden Camping klart.  Det er et hefte som ser veldig likt ut alle de andre heftene, men da vi har mange nye medlemmer på Hovden mener vi i plasskomiteen og styre at det er på sin plass med et nytt og oppdatert hefte.

 

I heftet vil dere finne vedtektene til Norsk Caravan Club samt ordensreglene til Hovden Camping.

 

Dere vil finne opplysninger om hvem som står på de forskjellige plassene, I tillegg til at dere finner vaskelista, som viser når de forskjellige skal vaske servicehuset vårt. Et tips er å legge din dato inn på kalenderen på mobiltelefonen din. Da er det mulig at du husker at du skal vaske og slipper et ekstra gebyr for ikke å ha vasket. Det ble på årsmøtet i fjor bestemt at den som ikke vasker må betale kr 1500,- i gebyr for sin glemsomhet. Dere vil også finne navn og telefonnummer til dem som er i plasskomiteen og styret i avdelingen.

  

 

Du må huske at som andelseier eller leier av plass på Hovden er du medlem av et fellesskap. Et fellesskap som vi må ta vare på for en hver pris. Vi må ta del i dugnader. Dette for å ta vare på Hovden Camping som den fineste plass på jord.

 

Er det noe dere mener mangler i dette heftet, så gi oss beskjed. Vi vil forhåpentlig vis gi ut et nytt hefte hvert år slik at vi kan oppdatere lister og andre saker som kan være av interesse. 

 

Jeg håper at dere alle får mange fine dager på campingen vår, og at vi sammen i fellesskap tar vare på Hovden Camping og hverandre.

 

Med vennlig caravanhilsen

 

Stein Kvalsvik

 

 

 

 

 

DETTE ER HOVDEN CAMPING

 

 

Hovden Camping eies av Norsk Bobil og Caravan Club, avdeling nr. 144 Hadsel. Hovden er navnet på den halvøya hvor plassen ligger.

 

Dette er et orienteringshefte for de som eier eller leier plass på Hovden Camping. Bilder og oppdaterte opplysninger ligger på vår hjemmeside:

 

http://www.nocc.no/lokal/hadsel/

eller på facebook

http://www.facebook.com/groups/248158165297460/

 

Styret og Plasskomiteen er selvfølgelig tilgjengelig for flere opplysninger.

 

Avslutter du ditt opphold på Hovden Camping må nøkler leveres tilbake til avdelingen.

 

 

Vi ønsker deg velkommen, og lykke til med oppholdet!

 

 

 

 

                       

 

                     Vedtekter for Hovden camping

 

§ 1:      Navn og formål

 

1.1               Navnet på campingplassen skal være Hovden camping.

1.2               Formålet med plassen skal være å gi tilbud for medlemmer av NCC oppstillingsplasser for sine campingvogner/bobiler hele året.

 

§ 2:      Eierforhold og drift

 

2.1               Hovden camping eies og drives av NCC avd. Hadsel.

2.2               En plasskomité på minst fire medlemmer har ansvaret for den daglige driften av Hovden camping.

2.3               Plasskomiteen er underlagt avdelingens styre, og minst ett av komitémedlemmene skal være fra styret.

 

 

 

§ 3:      Regnskap

 

3.1               Det skal føres eget regnskap for Hovden camping.

3.2               Regnskapet skal hvert år fremlegges på avdelingens årsmøte.

3.3               Regnskapet skal revideres av avdelingens revisorer.

 

§ 4:      Forvalting av plasser

 

4.1       Fast avmerket plass kan kun tildeles medlemmer av NCC avd. Hadsel. Styret i avdelingen kan ved særskilte grunner tildele plass i form av leieavtale med medlem i annen lokalavdeling i NCC. Ved tildeling utstedes andelsbevis eller der inngås leieavtale.

4.2               Alle plasser tildeles av NCC avd. Hadsel. Dette omfatter både eie og leie av plass. Eier kan dog fremleie sin plass inntil tre uker pr år. Ved framleie av plassen er andelseieren ansvarlig for betaling av årsavgift og strøm.

4.3               Det er kun anledning til å eie/leie én plass for hvert medlemskap.

4.4               Leieavtale kan inngås for ett år med mulighet for forlengelse ytterligere ett år. Ved venteliste for kjøp av plasser, inngås ikke nye leieavtaler.

4.5               For tildelte plasser betales en årsavgift eller leiekostnad, uavhengig om plassen er i bruk. Satser for årsavgift, leie og strøm fastsettes av årsmøtet med virkning fra og med 1. januar samme år. Årsavgift og leiekostnad betales forskuddsvis hvert halvår.

4.6               Ved mislighold av betaling sendes én purring. Ved manglende oppgjør eller avtale om oppgjør pr 15. mai, ansees plassen som oppsagt med virkning fra 1. juni.

4.7               Styret kan beslutte at årsavgift/leiekostnad faller bort dersom plassinnehaver har solgt vogna. Det må gis skriftlig bekreftelse på salg fra plassinnehaver. Avgiftsfritaket får virkning fra og med påfølgende måned.

4.8               Ved fritak for årsavgiften kan NCC avd. Hadsel fritt disponere plassen. For leietagere avsluttes leieforholdet ved slikt fritak.

4.9               Det opprettes oversikter over interessenter for henholdsvis kjøp/salg og leie/utleie. Plasskomiteen forvalter all tildeling og eventuelle ventelister.

4.10            Tildeling foretas fortløpende, dog med sesongskifte 1. juni, etter ansiennitet på ventelistene. Ved lik ansiennitet foretas tildelig ved loddtrekning.

4.11            Beboere ved Hovden camping med eide plasser har fortrinnsrett for bytte av plass. Dette reguleres etter venteliste, ønske meldes fortløpende. Ved sesongskifte meddeles slik interesse til plasskomiteen.

4.12            Beboere med leieavtale må ha meldt sekundært ønske om kjøp ved inngåelse av kontrakt for å kunne ha eventuell fortrinnsrett ette ansiennitet ved overgang til eid plass.

4.13            Ledige areal kan benyttes til døgnplasser. Slik bruk belastes med døgnleie og eventuell strøm. Satser for leie og strøm fastsettes av årsmøtet med vikning fra og med 1. januar samme år. Ved bruk av eide/leide plasser skal slik døgnleie være avklart med plasseier.

4.14            NCC avd. Hadsel oppfordrer til aktiv bruk av plassen.

4.15            Eiet plass kan overdras til egne barn/barnebarn.

4.16            Omsetningspris for plassene/andelene fastsettes av årsmøtet til NCC avd. Hadsel. For ubearbeidet plass er prisen kr 7.500,- og for bearbeidet plass kommer et tillegg for å dekke selvkost for nedlagte kostnader, dog ikke mer enn at prisen blir maksimalt kr 20.000,-. Prisen fastsettes endelig av plasskomiteen.

4.17            Når styret, eller minst 25% av andelshaverne ønsker det, skal andelenes verdi tas opp til vurdering på årsmøte for eventuell regulering.

4.18            Det er som hovedregel ikke innløsningsrett på plassene. Styret i NCC avd. Hadsel kan ved særskilte grunner innløse plasser.

4.19            Ved salg av plasser skal andelsbevis innleveres og nytt tildeles.

4.20            Styret har ved salg anledning til å motregne manglende innbetaling av årsavgift, strømforbruk og ikke utført arbeidsplikt.

4.21          Styret har ved særskilte tilfeller anledning til å nekte tildeling av plass.

4.22          Utleie av egen plass kan ha maks utleietid på 2 år. Utover dette kan dette på særskilt grunnlag søkes om forlengelse til styret.

4.23          Båling skal fortrinnsvis foregå i grillhuset eller i fjæra. Båles det andre plasser, må det tas hensyn, slik at røyken ikke sjenerer nabovognene samt at brannsikkerheten er ivaretatt både under og etter båling. Felles ved brukes kun i grillhuset.

4.24          Det skal være godkjente røykvarslere i spikertelt, campingvogn og bobil. Det skal i tillegg være 1 stk 6kgs brannslukkingsapparat i alle spikertelt. Og det oppfordres samtidig at alle har godkjent gassvarsler der gass brukes.

 

 

§ 5:      Strøm

 

5.1               For faste plasser skal strømforbruket avleses av plasskomiteen to ganger årlig – ca 1. juli og 1. desember. Etter avlesning sendes regning ut på forbrukt strøm.

5.2               Avlesningen skal føres på avlesningskort som oppbevares av plasskomiteen.

 

§ 6:      Arbeidsplikt

 

6.1               Alle andelshaverne skal ved hvert årsskifte ha utført et bestemt antall arbeidsplikttimer.

6.2               Antallet årlige arbeidsplikttimer fastsettes av styret etter forslag fra plasskomiteen.

6.3               Ikke utførte arbeidsplikttimer skal fribetales med timepris fastsatt av årsmøtet. Dersom plasskomiteen ikke finner arbeid for de fastsatte timer faller kravet bort.

6.4               Avdelingens styre, i samråd med plasskomiteen, kan på helsemessig grunnlag frita andelshaverne pålagt arbeidsplikt.

 

 

§ 7:      Ordensregler

 

7.1               Hovden camping skal ha ordensregler.

 

§ 8:      Vedtektsbrudd

 

8.1               Brudd på vedtekter eller ordensregler kan medføre at man mister sin rett til bruk av plassen.

8.2               Mistet rett til bruk av plassen kan innankes til årsmøtet.

 

§ 9:      Vedtektsendringer

 

9.1               Vedtektene kan endres på avdelingens årsmøte med alminnelig flertall.

 

 

 

 

 

Vedtektsendringer:

 

Vedtektene ble første gang vedtatt på årsmøte 2. februar 1989.

Revidert på følgende årsmøter: 6. februar 1992, 11. februar 1994, 10. februar 1995, 11. februar 2000, 8.februar 2002, 9. februar 2007.

 

Vedtektene er stadfestet av Landsstyret 18. mars 2007.

 

 

 

ORDENSREGLER FOR HOVDEN CAMPING

 

1.0       CAMPINGOMRÅDET

•           Dersom man ikke har fast plass, skal camping skje på tilvist plass

 

2.0       TRAFIKK

•           Unødvendig kjøring innenfor området er ikke tillatt. All ferdsel for øvrig skal foregå på opparbeidede gangveier.

•           Parkering skal skje på egen plass eller på området for besøkende.

 

3.0       HUSDYR

•           Hunder skal holdes i band, ekskrementer skal fjernes.

 

4.0       BALLSPILL

•           Ballspill er bare tillatt på anvist plass

 

 

5.0       SKYTEVÅPEN

•           Bruk av skytevåpen er til vanlig forbudt, unntatt fra dette er øvelse og konkurranse arrangert av plasskomiteen.

 

 

 

 

6.0       PORT/BOM

•           Plassen skal være avstengt med bom og port.

•           Dersom plassen ikke er bebodd skal bommen ligge nede og være låst. Porten skal også være låst.

•           Er plassen bebodd skal porten være lukket. (Dette for å hindre at sauer i området kommer inn, og for å få et avbrekk i hastigheten i trafikken.)

 

7.0       AVFALL

•           Da plassen ikke har offentlig søppeltømming må alle ta med hjem eget avfall.

•           Tømming av kaffekjeler må ikke skje i drens, vannkummer eller avløpssystem.

•           Der plassen ikke er tilkoblet avløpssystem skal spillvannsdunker brukes, og tømmes på samme sted som kjemikalietoalettene.

 

8.0       AVREISE

•           Ved avreise skal det benyttede område forlates rent og ryddig.

 

9.0       SPIKERTELT

•           Spikertelt bygges etter årsmøtevedtak og godkjenning fra Hadsel kommune

 

10.0      RO OG ORDEN

•           Radio og musikkinstrumenter skal benyttes med omtanke.

•           Bilvask skal skje på anvist plass.

•           Generelt skal det være ro orden mellom kl. 01:00 og 07:00. Ved arrangementer kan plasskomiteen fravike dette.

•           Det skal tas hensyn til gressplener og beplantninger, både på egen og på naboenes plasser.

•           Alle som forstyrrer ro og orden kan, etter advarsel, vises bort.

 

 

 

AVLØP/DRENERING

 

 

Mellom vognradene (samme trase som el-skapene) er det lagt ned drens. Under utbyggingen av området blei vi fort klar over at med de eksisterende grunnforhold måtte området dreneres. I ettertid har vi fått bevis for at dette fungerer. I dag er to av inntakene tilsluttet vannpostene mellom vei to og tre, samt med vei seks. Ved vannpostene i vei en er utløpet for plassene 44 – 66.

 

Når det gjelder spillevannsavløp fra vognene er dette et tilbud som i utgangspunktet gjelder for de med andelsbrev etter alt. II, men det er i ettertid åpnet for at alle som leier plass av avdelingen kan bli tilkoblet systemet. Betingelsene er at rørene kostes og legges av leietaker og at de ikke blir fjernet når plassen forlates.

 

Vi har dessverre oppdaget at det tømmes kaffegrut i avløpet, med den følge at systemet går tett. En betingelse for at dette skal fungere tilfredsstillende til en hver tid er selvsagt at systemet ikke tilføres noe som normalt ikke hører hjemme der.

 

NB! Det må presiseres at det er forbudt å tømme kaffegrut ved vannpostene, samt i vognavløp.

 

Når vognene fjernes, er alle som er tilkoblet avløpssystemet pålagt å blokkere rørstussene på en solid måte slik at for eksempel barn ikke kan putte små stein/sand eller annet i inntaket. Dette vil bli kontrollert i hvert enkelt tilfelle. Plasskomiteen har anledning til å kontrollere og evt. utføre sikring av avløpet mot dekning av kostnadene for eventuelle deler/tropp + arbeid.

 

 

 

 

 

 

SNØBRØYTING

 

I utgangspunktet skal veiene på Hovden Camping være brøytet hver helg, fra fredag til søndag. I helger/dager med dårlig vær tas det forbehold mot dette, spesielt i desember og januar, men ellers på vinteren også.

 

Ser en på plassens beliggenhet er det klart at en kontinuerlig ordning med brøyting, uansett vær og vind, kan være både vanskelig og kostbar.

 

Vi henstiller til beboerne om å vurdere forholdene til en hver tid slik at man ikke utsetter seg selv og brøytemannskapene for ekstra kostnader og påkjenninger.

 

Ved bruk av snøfreser skal man være veldignøye med å IKKE kaste snø inn til naboen. Han trenger ikke å måke den snøen ikke du vil ha.

 

 

SØPPEL

 

Da vi ikke har noen form for søppeltømming på Hovden Camping må alle ta med seg sin egen søppel hjem.

 

 

Hageavfall kan kastes på bålplassen og brennes når værforhold gjør dette forsvarlig.

 

Byggeavfall skal dere ta med hjem, ikke kast alt du ikke har bruk for nede ved brakka.

 

 

 

STRØMFORBRUK

 

 

Ved fullt belegg har Hovden Camping plass pr. dato for 66 vogner som kan tilkobles strøm. Plassene har 16A sikring og kan ta ut ca 3500W

 

 

 

VIKTIG MELDING TIL ALLE BEBOERE PÅ HOVDEN CAMPING.

 

På det nye anlegget er det etter forskriftenes krav montert jordfeilbrytere. Dette betyr at dersom noen vogner har jordfeil, blir strømmen brutt og den må slås inn igjen manuelt. Derfor må beboerne være oppmerksomme på at de ikke har vogner med jordfeil.

Har vogner jordfeil vil strømmen bli utkoblet automatisk. Dette må brukere av plassen ta i betraktning ved bruk av varme for å unngå frostskader og ved bruk av kjøleskap/fryser for oppbevaring av mat mellom hver gang vogna brukes. Skulle utstyr eller varer bli skadet som skyldes brudd i strømtilførsel er ikke Hovden Camping erstatningspliktig. Dette gjelder også mat som oppbevares i fellesfryseren på vaskerommet.

 

 

 

Ved mistanke om at en måler teller feil så må det umiddelbart gis beskjed til plasskomiteens leder som da vil vurdere om det skal settes opp ekstra måler for å få bekreftet/ avkreftet dette.

 

Kostnadene til dette vil ved feil på måleren gå på klubbens regning mens hvis det viser seg at det ikke er feil så vil den enkelte beboer dekke dette selv.

 

For å hindre at man blir "overrasket" over stort strømforbruk ber vi dere kontrollere følgende:

 

  • At kjøleskapet og varmen er avslått når vogna forlates.
  • At termostaten ikke står for høyt dersom man ønsker en liten lunk i vogna når den er ubebodd.
  • At tilførselskabelen er "tett", slik at strømmen ikke går til jord.
  • At måleren ikke viser unormalt stort forbruk hver gang vogna er i bruk, og mellom helgene når vogna er ubebodd.

 

Det er umulig å gi noe fasitsvar på hva som er "normalt" strømforbruk over et døgn/helg, men notater fra brukere viser at forbruket fra fredag til lørdag har ligget mellom 50 – 60 kWh. Dette varierer selvsagt etter hvordan vogna blir brukt.

 

 

GATELYS

 

Gatelysene kan slås av/på i de to el-skapene i vei tre eller seks. Her kan benyttes samme nøkkel som på el-skapene for øvrig.

 

Skap i vei tre har tre brytere. Bryter nr. 1 slår lysene av/på i vei 1, mens bryter nr. 2 slår av/på lysene i vei 2. Bryter nr. 3 fungerer som en hovedbryter for hele plassen.

 

Skap i vei seks har to brytere. Bryter nr. 1 slår lysene av/på i vei 4, mens bryter nr. 2 slår av/på lysene i vei 5 og 6.

 

Skapene er nå merket samt at alle bryterne er merket inne i skapene.

 

 Den siste som forlater plassen slukker alle gatelysene unntatt gatelysene som vender inn mot Kalsnes

 

 

SPIKERTELT/TERMOTELT

 

Spikertelt tillates å bygge i størrelse 3m x 5m, dog ikke lenger enn vogna uten drag. Og det skal være minst 3m fra spikertelt til neste boenhet.

 

Takutstikk må ikke være lenger enn 20 cm. Det er godkjent at utstikk over dør kan være inntil 1,5 meter.

 

Det godkjennes at takutstikket på den siden som vender mot vognen er slik at denne kan rygges under utstikket. Høyden begrenses til tykkelsen på takbjelke + takdekke. I tillegg til noen cm for å ha plass til å rygge inn vogna.

 

Spikertelt males i duse farger.

 

Spikertelt skal godkjennes av plasskomiteen før det settes på Hovden.

 

 

 

 

BRANNSIKKERHET

 

Vi har hatt Hadsel Kommune på branninspeksjon på Hovden. Her ble vi pålagt å sette opp 2 brannslukkingsapparat på grillhuset som en ekstra sikkerhet dersom noe skulle skje. Dette er ordnet og apparatene henger på plass, ett på hver side av grillhuset

 

 

Hva bør vi gjøre når vi er de siste som forlater Hovden etter en helg?

 

De siste som forlater Hovden etter ei helg skal påse at alle dører i servicehuset er låst, Alle lys er slått av.

Sjekke at termostatene på toalettene er satt på 5°.

Slå av gatelysene. Bryterne er i skapet på stolpen ved kråkeslottet.

Lukke port/bom og låse hengelåsen.

 

 

 

 

Hva er det som skal vaskes når vi har vasking?

 

Når vi har vasking skal følgende vaskes:

 

Stue, kjøkken og vaskerom. Herre, dame og handicaptoalett. I tillegg skal man vaske rommet hvor vi tømmer vogntoalettene.

 

Rene handduker henges opp og skitne legges i kurv på vaskerommet sammen med brukte mopper. Bjørg Lysvik etterfyller rengjøringsmidler.

 

Husk at dersom du ikke har mulighet til å vaske når det er din tur er det din plikt og bytte vaske helg med noen andre.

 

Rene handklær, toalettpapir og såpe finnes i skap i mellomgangen inne på servicehuset

 

 

Parkering.

 

Alle som har plass på Hovden Camping skal parkere bilen sin på sin egen plass. Har man 2 biler  og ikke har plass til begge, skal parkeringsplassen innenfor porten benyttes. Ikke parker hos naboer eller ved servicehus. Det er ikke alle som liker at plassen deres benyttes til parkering av andre.

 

Hvis du får gjester skal også parkeringsplassen innenfor porten benyttes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppsigelse av plass på Hovden.

 

Dersom du skal si opp plassen din på Hovden må plasskomiteen eller styret få beskjed om dette innen 15 juni det året dere vil selge. Gi gjerne beskjed før denne dato, men de som gir beskjed etter denne dato kan ikke regne med at plassen blir solgt dette året. Dette for at plasskomiteens leder skal ha mulighet til å bruke tiden frem til sommerferien med å omsette plasser. Plassen skal være ryddet og klar for innflytting fra 1 august. Oppgjør for plassen skjer når plassen er betalt av ny eier og nøkler til Hovden levert.

 

 

Beboere på Hovden Camping 
Plass nrNavnVogn merkeTelefonTelefon
1Renate og Ronny KvandahlKabe9186215441046748
2Anne og Tore JohnsenAdria Bobil41578893 
3Tommy Bergvik 90968862  
4Kathrine Daae Larsen og Thom PaulsenAdria4162214841393524
5Tone og Gunnar LarsenCabby4156804441507442
6Hilde Pedersen og Jørn RingenBürstner 4106028997752383
7Hanne og Rolf Arne KristiansenPolar9903026098841015
8Jorunn Bollvåg og Kai ReinholdtsenCabby9062197141604369
9Inger Jenssen og Kjetil MevikKabe9923580692221210
10Monica og Eirik SlettenKabe90844698 
11Remo LyngstadKabe 91366178
12Arnhild og Ole PettersenSolifer4765469890623883
13Torhild og Leif RønningSolifer9343704197139111
14Karoline Kristoffersen og Øyvind OttesenPolar9765564795921842
15Marianne og Lars AasheimHobby9163503193061563
16Hege og Ola NovstadKabe9078807146921088
17Karin og Sverre VatndalKabe9847257899000973
18Leieplass   
19Hanne Valen og Jan Sigve HansenPolar91385249
20Gro Beate Breivik og Ketil JakobsenKabe4120747499747536
21Solveig Bergvik og Arnfinn JakobsenKabe4736789791385296
22Terese og Eivind TømmeråsBürstner9751899697464600
23Tove Anita Kristiansen og Jørg TerhartAdria9057864295202204
24Ellinor og Stein KvalsvikKabe9512808790594350
25Gunn og Inge StrandKabe9087413099313811
26Stine Valen og Frode MartinsenAdria4637352641524152
27Kari H. Larsen og Marcus HanssenHobby 91585036
28Mary Vestgård og Håvard LarsenSolifer9097478091171598
29Bodil og Edgar VestgårdKabe9002787990923538
30Tonje VestgårdHobby47369100 
31Sandra M. Iversen og Svein Chr WenbergBjølseth99558595 
32    
33Renate HenriksenHobby93452364 
34John Ewald KarlsenKabe 90968347 
35Elsa Kvandahl og Ragnvald Karlsen Kabe4156958891113326
36Martine VestgårdHobby90984967 
37Rolf Helge KarlsenKabe 91178663
38Jan Arne OlsenKabe90922391 
39Kate OlsenKabe99083076 
40Kirsten OlsenKabe45606498 
41Ada LysvikHobby92447742 
42Heidi Berg og Kent Ove PedersenKabe9118848690181614
43Rita og Kjell Hugo JacobsenHobby4135786445754851
44Jøran JakobsenHobby 90030103
45Stian Haug  Hobby90157472 
46Ann M Engebakken og Tommy L HansenHobby9115537391624688
47Trine Lill og Jan Eirik HestvikKnaus9265861597735100
48Stina T. Johansen og Ken S. HansenPolar9585285091712262
49Jill-Hege og Rune OlsenKabe4815146097535985
50Torild Martinsen og Fred Remi KnutsenSolifer4140922595113056
51Katja Valle og Kenneth KarlsenPolar92888679
52Anita Johansen og Tore MartinsenSolifer4817448091871992
53Airin og Ken Sture ÅsSolifer4561433541286461
54Tone Lise og Jørn KarlsenHobby9962892891643286
55Elin Bauna og Christian KlaussenPolar4807127199744820
56Brita og Kristian EilertsenKabe9013662995117347
57Inger og Karl JohnsenSolifer9904138091556503
58June M. Antonsen og Sten V. HansenKabe9771316591306079
59Vibeke og Ronny ReinholdtsenPolar9178355197662100
60Ståle StordalAdria 90885838
61Frank KristensenKabe91575552
62Sten Håvard JohannessenKabe 91798212
63Åse og Harald HenriksenHobby4681169195871842
64Bjørg og Dagfinn LysvikKabe4104731491571692
65Laila og Lars Tore PedersenKabe 
66Stig Ole Olsen Dethlefs  90094559
LP1Maria Antonsen og Espen Ellingsen Polar 98258771
LP2Heidi Rasmussen  
LP3Vegard Oksnes  93223999 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

             

Verv og ansvarspersoner i NCC avd Hadsel

 

 

 

Plasskomiteen på Hovden

 

Leder:  Dagfinn Lysvik  Tlf  915 71 692

 

Teknisk og Husansvarlig:  Tore Martinsen  Tlf 918 71 992

 

Vann og Kloakk:  Sverre Vatndal  Tlf  984 72 578

 

Elektrisk:  Kai Reinholdtsen  Tlf   970 43 926

 

 Sekretær:  Ronny Kvandahl    Tlf   410 46 748   

 

Vei og Lekeapp: Ragnvald Karlsen: Tlf  911 13 326

 

  

 

 

 

Styret i NCC avd Hadsel

 

                              Leder              Stein Kvalsvik        Tlf   905 94 350

                              Nestleder       Jonny Karoliussen   Tlf  900 37 021

                              Sekretær         Ronny Kvandahl    Tlf   410 46 748

                              Kasserer         Sten Håvard Johannessen Tlf   917 98 212

                              Styremedlem Dagfinn Lysvik        Tlf  915 71 692

                              1 varamedlem Ken Steve Hansen  Tlf   917 12 262

                              2 varamedlem Ketil Jakobsen        Tlf   997 47 536

                              3 varamedlem  Hanne Kristiansen         Tlf   990 30 260

 

 

                                                            Arrangementskomite: 

 

                                     Leder           Hanne Kristiansen       Tlf   990 30 260

                                                                   Ellinor Kvalsvik          Tlf   951 28 087

                                                         Bjørg Lysvik                Tlf   915 71 692

                                                         Tone Daae Larsen        Tlf   415 68 044

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Norsk caravan club

                          Avd. Hadsel

 

OPPSIGELSE AV CARAVANPLASS

PÅ HOVDEN

 

Jeg/vi ………………………………ønsker å si opp vognplass

 

nr………….. Fra dato………

 

Oppsigels må skje innen 15 juni. Plassen skal være ryddet og klar for salg 1 august.

 

Nøklene leveres til plasskomiteeen før oppgjør av plass utbetales

 

…………………………

       underskrift

 

 

For styre/plasskomite` mottatt dato…………

 

……………………….

     Underskrift

 

 

Leveres eller sendes til styret/plasskomite Norsk Caravan Club Avd. Hadsel

                                                                    Postboks 60

                                                                    8455 Stokmarknes

                                                                    avd144@nocc.no

 

 

 


 

Annonser